Beste GroenPlein fan, volger en ondersteuner,

De gemeente trekt zich terug uit GroenPlein.

De berichtgeving hierover aan de gemeenteraad kun je hier vinden

Wat nu?

GroenPlein is een samenwerking tussen energiecoöperatie BRES en PakhuisB.

BRES stopt vanaf heden met de activiteiten in GroenPlein en gaat verder met zijn core business, de energietransitie in en om particuliere woningen en de gebouwde omgeving.

PakhuisB beraadt zich nu. Enerzijds over hoe we verder willen om de stad te inspireren, motiveren en activeren naar de duurzame stad en een CO2 neutraal Breda in 2044, een harde doelstelling die de gemeente heeft gesteld. Anderzijds beraden we ons over hoe en waar we hiervoor de middelen kunnen vinden.

Ben je benieuwd naar onze inhoudelijk reactie op het gesprek met de wethouder en op de raadsbrief die daarop volgde, lees dan verder.

We willen alle fans en volgers en alle mensen en partijen met wie we het afgelopen anderhalve jaar onwijs fijn samenwerkten alvast een dik vet compliment geven. Jullie zijn keigoed bezig om van Breda een duurzame stad te maken. Dank jullie wel dat jullie ons en elkaar opzochten, samen events organiseerden en gezamenlijke plannen smeedden. Carry on troopers!

En dan nu onze inhoudelijke reactie op de brief

De brief is door het College verstuurd direct nadat een gesprek plaatsvond tussen wethouder Greetje Bos en een delegatie van PakhuisB en BRES. De inhoud van deze brief heeft ons zeer verbaasd, temeer daar veel van de genoemde argumentatie in dat overleg niet aan de orde is geweest. Hieronder geven wij weer welke argumenten door de wethouder in dat gesprek wél naar voren zijn gebracht.

 • Beperkte financiële middelen;
 • Prioriteit voor energietransitie in het algemeen en de ontwikkeling van een digitaal energie-loket in het bijzonder. Daartoe wil de gemeente Breda een opdracht verstrekken aan Greenhome;
 • Voldoende aanwezigheid in Breda van ‘vehikels’ om de bredere duurzaamheidsthema’s zoals voedsel, mobiliteit, circulariteit etc. te adresseren. Deze informatie werd aan de wethouder verstrekt door collega Paul de Beer;

PakhuisB en BRES zijn niet alleen diep teleurgesteld, maar zijn ook van mening dat hier sprake is van inconsistent gemeentelijk beleid. De lokale overheid toont zich hier geen betrouwbare partner. Want:

 • Er lag een harde ambtelijke toezegging van € 40.000 voor Groenplein, zij het met de kanttekening dat de focus zou moeten liggen op het thema energietransitie. Die toezegging wordt niet gestand gedaan.
 • Na de inhoudelijke inperking tot het thema energietransitie werd op zeker moment nog een verdere inperking aangebracht: besteding van de middelen voor een te ontwikkelen digitaal energieloket waar mensen keukentafelgesprekken kunnen aanvragen over mogelijke energiemaatregelen in particuliere woningen, zoals spouwmuurisolatie, warmtepompen en zonnepanelen. De vernauwing werd in de loop der tijd steeds groter, maar al die tijd is het lijntje naar Groenplein – een duurzaamheidsplatform dat mensen bewust maakt, inspireert en motiveert over meerdere duurzame thema’s dan deze energiemaatregelen alleen, zoals voeding, afval, mobiliteit en de natuur – door de gemeente aangehouden. Er is, gedreven door de financiële beperkingen door de gemeente blijkbaar bewust aangestuurd op beëindiging van Groenplein om middelen vrij te kunnen maken voor de inrichting van enkel en alleen het digitaal energieloket.
 • PakhuisB en BRES is het niet bekend dat er voldoende andere ‘vehikels’ zijn die Groenplein overbodig zouden maken. Daarover is met Groenplein in het geheel niet gecommuniceerd, het argument is de afgelopen anderhalf jaar niet naar voren gebracht.
 • Groenplein is anderhalf jaar geleden gestart vanuit de behoefte aan een lokaal duurzaamheidscentrum met een brede agenda. Er waren nadrukkelijk geen strikte eisen en voorwaarden, er werd juist ruimte geboden om in de praktijk te ontwikkelen.
 • GroenPlein is een platform. Een platform bouwen kost tijd, omdat er gewerkt wordt aan langdurige en stevige relaties op basis van vertrouwen. Een lange termijn visie is voor een platform van welke aard dan ook cruciaal. We hebben in een korte tijd met heel weinig middelen aan het platform gebouwd. We worden nu door grote en kleine partijen actief benaderd omdat zij ons als centraal duurzaam verbindingspunt zien. Op onze site spreken partijen uit dat en welke waarde ze zien in GroenPlein. Dank jullie wel!
 • Dat GroenPlein geen partijen aan zich heeft gekoppeld klopt niet. In anderhalf jaar tijd hebben we met tientallen partijen samengewerkt en in 8 maanden trokken we 13.000 bezoeken naar een platform dat uit het niets kwam. Met de stad hebben we meer dan 30 events waar gemiddeld 50 mensen op af kwamen georganiseerd. Dat is goed en relatief veel voor een stad die nog niet prominent voor duurzaamheid kiest. De resultaten hebben we in verschillende verslagen en publicaties gedeeld met de Gemeente en de stad. De Gemeente reageerde positief op de effecten en resultaten.
 • In tegenstelling tot wat het College in het schrijven aangeeft kreeg het project steeds overwegend positieve kritieken vanuit de gemeente Breda. Niet álle onderdelen waren uiteraard succesvol, het fysieke energieloket werd inderdaad nauwelijks bezocht, een reden voor ons om bij te sturen en de beweging naar de particulier toé te maken. Sinds het najaar van 2018 werd die functie vervolgens in hoge mate overgenomen door inzet van de Greenhopper, een gezamenlijk project van Gemeente Breda en BRES.
 • Dat de website van Groenplein niet voldoet aan de Triple A-eisen is op geen enkel moment als voorwaarde gesteld. Nooit is er sprake geweest van een relatie met dit Europese interregproject waar Breda aan deelneemt. 
 • In het schrijven van het College wordt gesproken over opdracht aan een andere partij voor de invulling van een digitaal energieloket onder de voorwaarde dat er wordt samengewerkt met BRES. De wethouder gaf hoog op van het werk dat BRES verricht en sprak het belang uit van een goede verbinding tussen die ‘fysieke praktijk’ (keukentafelgesprekken met bewoners) en het in te richten digitaal energieloket voor alle burgers. De gemeente heeft echter niet de moeite genomen om na te gaan of een lokale partij als BRES die faciliteit ook zou kunnen leveren, terwijl dat zeer goed mogelijk is en ook kenbaar was gemaakt bij de indiening van het aangepaste subsidieverzoek van Groenplein bij de gemeente. BRES heeft via de landelijke energiecoöperatie HOOM daarvoor instrumentarium beschikbaar. Wij stonden in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan.
 • In het gesprek met wethouder Bos hebben wij daarom aangegeven dat ook BRES zelf die ‘andere’ partij kan zijn. Het gesprek hierover zal op korte termijn plaatsvinden.
 • Dat Groenplein geen andere financiële bronnen van betekenis heeft kunnen aanboren is juist, maar wie de realiteit op waarde weet te schatten, weet ook dat dit een bijna onmogelijke opgave is. GroenPlein heeft met Avans onderzoek gedaan naar een businessmodel, dat concludeert dat het nog te vroeg is om zelf inkomsten te genereren.
 • Duurzaamheid in Breda staat in de kinderschoenen. Veel mensen zijn er nog niet mee bezig, voelen weerstand en wachten af. Het is belangrijk een partij te hebben die mensen en organisaties aan boord haalt in de duurzame transitie. Dat zei ook wethouder Greetje Bos in een interview met BredaVandaag in oktober https://www.bredavandaag.nl/nieuws/politiek/269390/bos-over-energietransitie-het-begint-met-ambitie-?redir. “GroenPlein moet dat vooral blijven doen, want daarmee draagt het bij aan de doelstelling Awareness.” Door de stekker eruit te trekken laat de gemeente zien het niet meer belangrijk te vinden dat er een partij is die de stad bewust maakt, motiveert en aan boord haalt en samen laat werken in de duurzame transitie. Problematisch in een stad waarin energietransitie en duurzaamheid nog lang niet breed gedragen worden.

Pakhuis B en BRES begrijpen dat, met name vanwege de financiële beperkingen, door het College keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die niet in alle gevallen tegemoetkomen aan de gevoelde urgentie en duurzame ambitie van onze organisaties. We komen op voor een groot maatschappelijk belang en zijn bereid het stadsbestuur daarvoor het vuur na aan de schenen te leggen. Als dat proces op een respectvolle manier plaatsvindt zullen we elke uitkomst als resultaat van het democratisch besluitvormingsproces in College en Raad accepteren. Hier gaat het wat ons betreft niet om een discussie over geld. Wat ons bitter stemt is het proces zoals het is gegaan.

Warme groeten van PakhuisB en Energiecoöperatie BRES

Write A Comment